Kursnummer FDM1

Date

Title

Mai

FR24mai(mai 24)15:00SO26(mai 26)16:00Fasziendistorsionsmodell FDM nach Typaldos / Modul 1 Curriculum der European FDM Association EFDMA (Modul 2 - 29.11.-01.12.2024 Modul 3 - 14.02.-16.02.2025) – Neue Kursreihe –24.05. - 26.05.202415:00 - 16:00 (26)(GMT+00:00) KursnummerFDM1-5/24 - 24.05. - 26.05.2024

September

FR20sep(sep 20)15:00SO22(sep 22)16:00Fasziendistorsionsmodell FDM nach Typaldos Methode Modul 1 Curriculum der European FDM Association EFDMA (Modul 2 - 29.11.-01.12.2024 / Modul 3 - 14.02.-16.02.2025 – Neue Kursreihe –20.09. - 22.09.202415:00 - 16:00 (22)(GMT+00:00) KursnummerFDM1-9/24 - 20.09. - 22.09.2024